Årskurser 7-9

SVENSKT HÖGSTADIUM OCH IB MYP

SSHL erbjuder två olika studievägar från årskurs 7, svenskt högstadium på svenska eller IB Middle Years Programme (MYP) på engelska. Båda programmen är skräddarsydda för att hjälpa eleverna att förbereda sig effektivt för nästa steg i sin skolgång på SSHL i gymnasiet.

Svenska grundskolan enligt LGR 11

Genom att välja en mer traditionellt svensk läroplan i form och innehåll i årskurs 7-9 i vår grundskola får eleverna tillgång till god undervisning och lärande inom ett brett spektrum av ämnen. Men på vår skola, med en unik blandning av internationella elever och lärare, värderas möjligheter att verkligen förstå Sveriges position i en alltmer globaliserad värld högt av alla som verkar på skolan.

Denna studieväg är särskilt lämpad för dig som vill studera på svenska och funderar på att fortsätta på ett av de svenska gymnasieprogram som vi erbjuder och sedan vidare på ett av Sveriges internationellt sett konkurrenskraftiga universitet. Bedömning av elevernas arbeten i svenska grundskolan följer Skolverkets kunskapskrav i LGR 11 och betygen A-F ges i alla ämnen.

I slutet av årskurs 9 på SSHL är eleverna säkra på och har goda kunskaper i svenska, och har goda färdigheter i engelska, med kapacitet att utvecklas ytterligare. Eleverna läser också ett tredje modernt språk (franska, tyska, mandarin eller spanska) med början i år 7. Matematik, tillsammans med naturorienterande ämnen (biologi, kemi och fysik) undervisas med ett problembaserat förhållningssätt, medan samhällsorienterande ämnen (historia, geografi, religion och samhällskunskap) lägger stark betoning på att utveckla självständiga kritiska tänkare. Av lika stor betydelse på SSHL är de praktiska och estetiska ämnena. I idrott och hälsa får eleverna tillgång till skolans utmärkta inom- och utomhusanläggningar och i hem- och konsumentkunskap, slöjd och teknik kommer de att utveckla sina färdigheter i design och praktiskt arbete. Musik och bild ger stora möjligheter att utveckla elevernas kreativitet med hjälp av våra professionella anläggningar.

IB Middle Years Programme (MYP)

På SSHL kan eleverna välja att att följa en internationell läroplan utformad av International Baccalaureate Organization i årskurs 7-10 (inklusive årskurs 1 i gymnasiet). IB-programmen studeras av långt över en miljon elever i olika åldrar över hela världen. Genom att vi var den första skolan i Sverige att erbjuda IB MYP-programmet, har personalen på SSHL många års erfarenhet av att undervisa enligt denna läroplan som har en helhetssyn på lärande. Eleverna kommer att vara förberedda, inte bara för att fortsätta sina studier på det internationellt hyllade IB Diploma Programme (IB DP) utan också mer allmänt för livet i en internationell miljö. De elever som efter åk 9 väljer att fortsätta på ett svenskt program i gymnasiet, kommer att vara förberedda med breda och djupa kunskaper inom likartade ämnesområden som elever i den svenska grundskolan läst.

MYP-ämnena undervisas på engelska så att eleverna är förberedda för IB DP, som undervisas på engelska.

Bedömning av elevarbeten på denna utbildning följer IB MYPs kriterier och eleverna får IB-betyg 1-7.

I MYP finns åtta ämnesområden:

  • Som ”Language and Literature” på avancerad nivå, läser de flesta elever både engelska och svenska/svenska som andraspråk, där både språkfärdigheter och kunskap i litteratur utvecklas.
  • Svenska kan också läsas som ett ”Language Acquisition”, på nybörjar- eller mer avancerad nivå. Som ett ytterligare språk kan eleverna välja mellan franska, tyska och spanska på nybörjarnivå.
  • ”Mathematics” är naturligtvis en viktig del av programmet och vi ger stöd både till elever som behöver extra utmaning och elever som tycker matematik svårt.
  • ”Sciences”, som omfattar biologi, kemi och fysik undervisas på ett ämnesövergripande sätt.
  • På samma sätt uppmuntrar ”Individuals and Societies”, som inkluderar historia/internationell politik, geografi, religion och samhällskunskap, till genuin förståelse av alla delar av ämnesområdet. Ämnet historia fortsätter i årskurs 10 där man också läser filosofi/kritiskt tänkande och ekonomi.
  • I ”Design” har eleverna möjlighet att utveckla praktiska designfärdigheter och förståelse av människans uppfinningsrikedom i ämnena teknik, slöjd och hem- och konsumentkunskap. Design avslutas i årskurs 9.
  • Inom ”Arts”, finns det stora möjligheter att förbättra kreativa färdigheter och eleverna får utnyttja de enastående bild- och musikresurserna på skolan. I årskurs 10 fördjupar man sig i ett av dessa ämnen.
  • Slutligen, i ”Physical and Health Education” utvecklar eleverna en bättre förståelse för hälsa och välbefinnande och har tillgång till de fantastiska sport- och friluftslivsanläggningar som SSHL har att erbjuda.

I årskurs 10 har eleverna möjlighet att utveckla sina undersökande färdigheter och sin studieteknik genom att göra ett ”Personal Project”. Detta projekt, som kan vara praktiskt eller teoretiskt, ska baseras kring något eleven brinner för. Det är utformat för att hjälpa eleverna att lyckas med ”Extended Essay” i Diploma Programme eller med liknande och projekt i framtiden.

Två läroplaner med gemensamma mål

På SSHLs högstadium har svenska grundskolan och IB Middle Years Programme viktiga gemensamma drag och mål. I grunden handlar båda om att utveckla självständiga, kommunikativa, kritiska tänkare som använder kunskap och förståelse i kombination med starka humanistiska värderingar.

Hos oss utbildas eleverna till att bli unga världsmedborgare, som förstår vad det innebär att vara ansvarsfulla och rättvisa i utbildningssammanhang, och får lust och möjlighet att genom våra serviceprojekt ge ett meningsfullt bidrag till det egna lokalsamhället samt spela en roll i en av skolans pågående internationella projekt.

Till sist – vi strävar efter att se till att varje elev är fullt förberedd att gå vidare till nästa utbildningsnivå, oavsett om det är till vårt svenska gymnasium eller till vårt IB Diploma Programme.