Cookies och personuppgifter

Cookies och personuppgiftsansvar

SSHL använder cookies för att få tillgång till bättre besöksstatistik och för att behålla inställningar för webbplatsens utseende. Vi sparar ingen personlig information om våra besökare via cookies.

Viss information om hur våra sidor används skickas vidare till Google genom användandet av deras analysverktyg, Google Analytics. Inget av den data som skickas vidare kan dock kopplas till en enskild individ. För att följa användningen av vår webbplats använder vi även Active Campaign och Facebook Pixel. Precis som för Google Analytics skickas viss information vidare, men inte heller i dessa verktyg kan data kopplas till enskilda besökare.

Endast då användaren själv väljer att delge information om sig själv, till exempel via ett av våra ansökningsformulär, sparas data om enskilda besökare.

Läs mer om hur SSHL behandlar personuppgifter här nedanför.

SSHL använder även cookies för vissa sociala funktioner. På våra sidor finns bland annat möjligheten att dela innehållet vidare till egna sociala kanaler (Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest och Twitter). För att denna funktion ska fungera krävs det cookies som är sparade på besökarens dator.

Om du inte tillåter cookies

Om du inte vill tillåta användandet av cookies kan du stänga av dem via din webbläsares säkerhetsinställningar, men tänk på att du riskerar att förlora viss funktionalitet på webbplatsen. Du kan också radera cookies i efterhand. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder, information finns i din webbläsares hjälpfunktion.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren.

Det finns två typer av cookies: Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator och används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen. Den andra typen kallas sessionscookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessionscookies försvinner när man stänger sin webbläsare.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns hos Post- och telestyrelsen.

Personuppgiftsansvar på SSHL

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) drivs i stiftelseform via Sigtuna Skolstiftelse vilken utgör skolans huvudman och styrelse samt därmed också är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för skolans verksamhet.

Du har rätt att kontakta SSHL om du vill ta del av de uppgifter skolan har om dig, för att begära rättelse eller för att begära begränsning av behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Ett eventuellt samtycke kan när som helst återkallas. I den mån automatiserat beslutsfattande förekommer ska den registrerade informeras om detta och om rätten att göra invändningar.

Om du har klagomål på SSHL:s behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till skolan:

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Box 508, 193 28 Sigtuna
Telefon +46 8-592 571 00, e-post: info@sshl.se

Du når skolans dataskyddsombud genom att ringa till växeln eller kontakta oss via adresser ovan.

Behandling av personuppgifter vid SSHL

Behandling av personuppgifter vid SSHL görs för att kunna genomföra uppdraget som fristående internatskola genom utbildning, elevhälsa, elevinternat, fritidsaktiviteter och samverkan med elever och målsmän, kommunen och samhället.

SSHL ansvarar för att endast de personuppgifter som behövs för ändamålet samlas in och behandlas och att en rättslig grund finns för detta. De vanligaste anledningarna till att SSHL behöver behandla dina personuppgifter är att du är anställd, elev, vårdnadshavare till elev, söker en tjänst, deltar i ett arrangemang eller håller kontakten med skolan som alumni.

SSHL ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och att åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen.

Offentlighetsprincipen

SSHL omfattas inte av tryckfrihetsförordningen eller offentlighets- och sekretesslagen och har därför ingen skyldighet att lämna ut uppgifter i allmänna handlingar. Skolan skuggar dock arkivlagen genom att följa kommunens arkivregler avseende betygshandlingar.

SSHL kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra parter som behöver ta del av dem till följd av en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller på grund av en rättslig förpliktelse som SSHL har. Exempelvis sker utlämning av uppgifter på elever regelbundet till Sigtuna Kommun och SCB och uppgifter på anställda måste bl.a. lämnas till Skatteverket.

Period för lagring av personuppgifter

Personuppgifter vid SSHL bevaras så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen samt i enlighet med gällande lagstiftning. De flesta personuppgifter som behandlas vid SSHL behöver sparas vid skolan i enlighet med arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets föreskrifter.

Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas när de inte längre är aktuella enligt gällande gallringsdirektiv enligt skolans dokumenthanteringsplan.