Publicerat 5 juli 2017

Föräldraföreningen kallar till årsmöte

Kallelse till Årsmöte

Medlemmar i Föräldraföreningen vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kallas härmed till ordinarie Årsmöte söndagen den 20 augusti 2017 kl 16.30 i skolans aula.

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Presentation av styrelsen 
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 4. Frågan om mötet blivit behörigen kallat
 5. Val av justeringsmän och tillika rösträknare 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk rapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av förslag från medlemmarna
 11. Val av ledamöter i styrelsen
 12. Val av ordförande
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Årsavgifter
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas