Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvar på SSHL

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) drivs i stiftelseform via Sigtuna Skolstiftelse vilken utgör skolans huvudman och styrelse samt därmed också är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för skolans verksamhet.

Du har rätt att kontakta SSHL om du vill ta del av de uppgifter skolan har om dig, för att begära rättelse eller för att begära begränsning av behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Ett eventuellt samtycke kan när som helst återkallas. I den mån automatiserat beslutsfattande förekommer ska den registrerade informeras om detta och om rätten att göra invändningar.

Om du har klagomål på SSHL:s behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till skolan:
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Box 508, 193 28 Sigtuna
Telefon +46 8-592 571 00, e-post: info@sshl.se

Du når skolans dataskyddsombud genom att ringa till växeln eller kontakta oss via adresser ovan.

Behandling av personuppgifter vid SSHL

Behandling av personuppgifter vid SSHL görs för att kunna genomföra uppdraget som fristående internatskola genom utbildning, elevhälsa, elevinternat, fritidsaktiviteter och samverkan med elever och målsmän, kommunen och samhället.

SSHL ansvarar för att endast de personuppgifter som behövs för ändamålet samlas in och behandlas och att en rättslig grund finns för detta. De vanligaste anledningarna till att SSHL behöver behandla dina personuppgifter är att du är anställd, elev, vårdnadshavare till elev, söker en tjänst, deltar i ett arrangemang eller håller kontakten med skolan som alumni.

SSHL ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och att åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen.

Offentlighetsprincipen

SSHL omfattas inte av tryckfrihetsförordningen eller offentlighets- och sekretesslagen och har därför ingen skyldighet att lämna ut uppgifter i allmänna handlingar. Skolan skuggar dock arkivlagen genom att följa kommunens arkivregler avseende betygshandlingar.

SSHL kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra parter som behöver ta del av dem till följd av en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller på grund av en rättslig förpliktelse som SSHL har. Exempelvis sker utlämning av uppgifter på elever regelbundet till Sigtuna Kommun och SCB och uppgifter på anställda måste bl.a. lämnas till Skatteverket.

Period för lagring av personuppgifter

Personuppgifter vid SSHL bevaras så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen samt i enlighet med gällande lagstiftning. De flesta personuppgifter som behandlas vid SSHL behöver sparas vid skolan i enlighet med arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets föreskrifter.

Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas när de inte längre är aktuella enligt gällande gallringsdirektiv enligt skolans dokumenthanteringsplan.