Publicerat 29 april 2024

PRESSMEDDELANDE: SSHL får stöd att utveckla sin verksamhet

PRESSMEDDELANDE

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket har arbetat fram en plan som säkerställer ekonomi och verksamhet framöver. Planen innefattar satsning på gymnasieskolan och internatet.

– Med stödet från Stiftelsen för det internationella gymnasiet, Curt Nicolin 60 år, kan vi fortsätta utveckla vår internatskola, säger skolchef Sofia Kinberg.

Under hösten 2023 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av Sigtunaskolan Humanistiska Läroverkets (SSHL) ekonomi. Myndighetens slutsats var att skolan inte bär sina kostnader och innebar krav på redovisning av vidtagna åtgärder för verksamheten framåt.

– Vi har tillsammans med styrelsen under en längre tid arbetat med verksamhetens ekonomiska förutsättningar och flera saker har nu fallit på plats. En handlingsplan har formats som på några års sikt ska leda till en ekonomi i balans. Implementeringen började redan under andra halvåret 2023 vilket ledde till ett påtagligt lägre underskott än vad som tidigare prognostiserats, säger Sofia Kinberg skolchef på SSHL.

Styrelsen för “Stiftelsen för det internationella gymnasiet, Curt Nicolin 60 år”* beslutade den 17 april att för innevarande år anslå hela stiftelsens direktavkastning, totalt tre Mkr, till SSHL för verksamhetsrelaterade kostnader samt att anslå ytterligare två Mkr till SSHL. Dessa medel är till för att stärka skolans ekonomi och är därmed inte öronmärkta för något särskilt ändamål.

Slutligen beslöt styrelsen att anta en avsiktsförklaring som innebär att för de kommande fyra åren, varje år dels tilldela skolan ett anslag motsvarande hela det föregående årets direktavkastning, förväntad nivå drygt 3 Mkr, dels tilldela skolan ytterligare 2 Mkr som ett icke öronmärkt anslag.

– SSHL har funnits i snart 100 år och kommer att finnas i minst lika många år till. Frågorna från Skolinspektionen var berättigade och vi har sedan i höstas arbetat intensivt med dessa. Vi känner oss trygga med vår plan där fokus framåt är att öppna upp för fler elever, rusta upp fastigheterna och stärka skolans kunskapsutveckling ytterligare, fortsätter Sofia Kinberg.

Skolinspektionen noterade också i sin granskning att det finns ett övervärde i skolans fastighetsbestånd, något som framgår av den särskilda balansräkning som upprättats. Därför kommer nu banklån att tas, primärt för att utveckla och förbättra skolans lokaler.

Redan till hösten välkomnas fler elever i och med uppstarten av IB Career-related programme Företagande och Entreprenörskap, för att möta efterfrågan på morgondagens kompetensbehov. Inför nästa läsår kommer SSHL även att utöka studiestödet i skolan för alla elever och ha fortsatt studiestöd på våra elevhem för våra internatelever.

Anpassningar till dygnsvila

Parallellt med arbetet för att säkerställa ekonomin har SSHL också behövt anpassa verksamheten utifrån EUs arbetsdirektiv kring dygnsvila där medarbetare ska ha minst elva timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Förhandlingar har genomförts med fackliga representanter och innebär att internatets organisation, bemanning och schemaläggning omförhandlats till mer regelbunden arbetstid.

– Vi har anpassat schemat så det följer det nya arbetsdirektivet. Fokus i denna process har varit trygghet, kontinuitet och säkerhet för alla inblandade, säger Sofia Kinberg.

* Curt Nicolin representerade Sigtunastiftelsen när SSHL skapades 1980 genom en sammanslagning av Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk och Sigtunaskolan, den senare uppbyggd med hjälp av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Kinberg, VD/Skolchef SSHL
sofia.kinberg@sshl.se