Publicerat 12 mars 2019

Styrelsens minnestext rörande Sune Askaner

2019-03-05

Sune Askaner, f.d. studierektor och bitr. rektor på SSHL, har i början på innevarande år avlidit i en ålder av 85 år.

SSHL är på många sätt en fantastisk skola, men den är det framför allt i kraft av alla de kunniga och engagerade medarbetare som tillsammans med skolans alla ambitiösa elever gjort skolan till vad den är idag. Sune var just en sådan medarbetare, och vi vill därför å styrelsens vägnar uppmärksamma Sune Askaner som person och som tidigare medarbetare på skolan.

Sune föddes 1933 i Virestad, en liten ort i Älmhults kommun i Småland. Hans pappa var kyrkoherde och hans mamma lärarinna. Sune blev också själv lärare, och började arbeta som sådan redan vid 23 års ålder. Efter några år i södra Sverige kom Sune 1964 till Östersund för att arbeta – först som lärare på John Ericssonskolan och sedan som studierektor på Wargentinskolan. Ett knappt decennium senare hade en av oss som skrivit dessa rader, Alf Linderman, Sune som lärare på den förstnämnda skolan. Alfs minnesbild av Sune är att han var trygg i sin roll som lärare. Men han var samtidigt också påtagligt eftertänksam.

Sune undervisade som lärare i svenska och engelska, och eftertänksamheten kom till uttryck i att han alltid var öppen för att reflektera kring de kulturella och samhälleliga förhållanden som språket relaterar till. Han var nyfiken och ville gärna fördjupa tanken kring det som språket gestaltar. Denna nyfikenhet och vilja till kontextuell reflektion blev en tillgång när Sune kom till SSHL 1991. Han var till en början studierektor men senare även biträdande rektor på skolan. En av Sunes tidigare
kollegor, Åke Sörman, vittnar om att det på många sätt var stimulerande att ha Sune som kollega. Sunes öppenhet, nyfikenhet, humor samt hans kulturella intresse gav möjligheter till fördjupning av samtalet vare sig det rörde sig om läroplaner eller mer existentiella frågor.

Sune Askaner arbetade på SSHL fram till sin pensionering 1998. Det var dock inte bara som medarbetare som Sune haft betydelse för skolan. Det arbete som Gunnar Henriksson inlett, att beskriva Sigtunastiftelsens Humanistiska läroverks, och sedan även SSHLs (Sigtunaskolan Humanistiska läroverket) historia, kom att slutföras av Sune. Boken ”Vision och verklighet” blevfärdig 2001, några år efter Sunes pensionering.

SSHLs styrelse är tacksam över det sätt på vilket Sune Askaner bidragit till skolans utveckling. Tillsammans med otaliga andra har Sune medverkat till att göra SSHL av idag till en skola vi har all anledning att känna stolthet över.

Alf Linderman och Oscar Ekman, SSHLs styrelse