Publicerat 3 november 2020

Åtgärder med anledning av covid-19

Distansstudier på deltid för gymnasieelever v 47-2

2020-11-11 Situationen med smittspridningen av covid-19 i samhället har förvärrats ytterligare och vi har nu konstaterat flera fall av smitta hos elever och personal på skolan.

För att hejda utvecklingen behöver vi glesa ut antalet elever på skolan och vi börjar därför med distansstudier på deltid för gymnasieelever;
– i årskurs 2-3 från vecka 47
– även för årskurs 1 från vecka 49.

Detta gäller just nu fram till och med 15 januari.

Anpassningar för höstterminen 2020

Programmet för skolstarten såg annorlunda ut i år, med anledning av rådande situation. Endast vårdnadshavare till elever i årskurs 7 hade välkomstmöten på plats. Övriga årskurser samt rektorns välkomsttal skedde digitalt.

 • Skoluniform – ingen elev bär uniform under de två första skolveckorna, då vi genomför utprovning av skoluniformen under denna period. Tidigare annonserat provningsschema är inställt och ersätts av individuellt bokade tider.
 • Vid sjukdom – om en elev blir sjuk ska denne omgående ta sig hem till sina föräldrar/vårdnadshavare eller sverigemålsmän. Ett separat elevhem öppnas för internatelever som eventuellt inte har vårdnadshavare i Sverige och saknar sverigemålsmän, dit sjuka elever flyttas omgående.
  – De elever som blir sjuka ska snarast möjligt testa sig för covid-19. Vid positivt provsvar stannar man hemma, alternativt på det separata elevhemmet, tills man varit helt symtomfri i två (2) dygn.
  – Vid negativt provsvar, dvs vanlig förkylning, stannar man hemma tills man känner sig frisk och återgår därefter till verksamheten.
 • Matsalen – vi delar upp elevernas lunch i flera olika byggnader och på olika tider. Detta för att undvika trängsel och köbildning.
 • Café Humlan – ett färre antal gäster tillåts vistas på caféet samtidigt.
 • Vi glesar ut borden i klassrummen i den mån vi kan, så att det blir så luftigt som möjligt.
 • Vi kommer att utnyttja fler lokaler för att sprida ut oss så mycket som möjligt, och bland annat använda uteklassrummet.
 • Elevskåp – våra internatelever kommer att förvara alla sina saker på elevhemmen, för att minska trängseln vid elevskåpen.
 • Handsprit kommer att finnas tillgängligt i samtliga klassrum och övriga lokaler.
 • Aulasamlingar – alla aulasamlingar är inställda under höstterminen.
 • Skolfotograferingen kommer att senareläggas.
 • Skolans idrottsutbyte med Herlufsholms Internatskola i Danmark samt höstens NECIS-tävlingar är tyvärr inställda. I övrigt följer vår fritidsverksamhet de rekommendationer och regler som gäller för idrottsverksamhet i landet.
 • Extra städning – vår utökade städning av skolans lokaler fortsätter.
 • Munskydd – det är frivilligt att bära munskydd. Det är upp till var och en att införskaffa sina egna munskydd om man önskar bära det. Var och en ansvarar också själv för att hanteringen av detta sker korrekt och att samtliga övriga regler fortfarande följs.
 • Distansundervisning kommer inte att erbjudas i dagsläget, men är något som vi kan bli tvungna att återgå till om fara för smittspridning uppstår, eller om det till exempel blir problematik i lokaltrafiken.

Vi är mycket glada över att kunna ha vår verksamhet igång och alla elever på plats. Om alla respekterar och följer de regler och riktlinjer som finns, så ökar chanserna att vi kan fortsätta att ha skolan öppen. Vi måste alla anpassa oss till rådande situation och ta vårt ansvar.

2020-06-04 Gymnasieeleverna tillbaka på skolan i höst
2020-05-22 Studenten 2020
2020-05-18 En annorlunda vårtermin
2020-04-29 Årets studentfirande sker i mindre skala

Vi håller internatet öppet och distansundervisning

2020-04-20 Enligt myndigheternas rekommendationer övergick skolans elever på gymnasiet, IB MYP5 och DP till distansundervisning den 17 mars. Situationen är oförändrad och vi följer fortsatt regeringens rekommendationer.

Vi följer även myndigheternas riktlinjer för grundskolan, vilket innebär att grundskola och IB MYP 2-4 har undervisning på plats i skolan som vanligt.

Omställning till distansundervisning

2020-03-17 Under onsdagen den 18 mars är samtliga lektioner på skolan inställda för samtliga elever, då våra lärare arbetar med omställning till distansundervisning.

 • Från och med torsdagen den 19 mars håller vi distansundervisning för samtliga elever på svenska gymnasiet och på MYP5 samt IB DP.
 • Det är valfritt för våra elever i grundskolan årskurs 7-9 och MYP 2-4 att närvara i skolan eller att fortsätta sina studier på distans tills vidare.

Vi gör vårt yttersta för att skapa en så effektiv distansutbildning som möjligt, samtidigt som vi vidtar alla tänkbara åtgärder för att ta hand om alla som är kvar på skolan på bästa sätt. Vi har också uppmanat våra elever att ta distansundervisningen på högsta allvar, vara medvetna om att den kräver mycket av eleven och likställs med undervisning på plats i klassrummet.

Elever på internatet
Våra internathem är öppna och fritidsverksamheten fortsätter sina aktiviteter som vanligt, men givetvis med justeringar av innehållet utefter rådande situation. Våra internatelever är trygga på skolan och vi hoppas att alla som kan, väljer att stanna på skolan. Vi planerar också att utöka tillgängligheten hos våra hempedagoger för eleverna.

Elever på svenska gymnasiet, MYP5 och IB DP
Regeringen rekommenderar nu att alla gymnasieskolor inför distansutbildning omgående. Därför har vi idag uppmanat samtliga elever på svenska gymnasiet och MYP5 och IB DP att stanna hemma från skolan och i stället följa undervisningen på distans.

Detta gäller tills nya riktlinjer kommer från regeringen. För ytterligare information hänvisar vi till skolans interna kanaler Schoolsoft och Managebac.

Elever i grundskolan åk 7-9 och MYP 2-4
Folkhälsomyndigheten gör fortfarande bedömningen att grundskolor inte ska stängas. Vi ser därför ingen anledning att stänga skolan för årskurs 7-9 och MYP 2-4. De elever i grundskolan som inte väljer distansutbildning kan därför fortsätta att komma till skolan som vanligt.

Vi ber er att fortsätta följa alla tidigare rekommendationer för att undvika smitta, framför allt att stanna hemma vid minsta symptom eller vid smitta i hemmet.

Ytterligare åtgärder med anledning av Coronaviruset

2020-03-11  Vi har hittills följt de råd som BSA (Boarding Schools’ Association) ger när det gäller Coronaviruset, och vi har också vidtagit extra försiktighetsåtgärder trots Folkhälsomyndighetens tidigare riskbedömningar.

För de närmaste veckorna gäller följande:

 • Vi begränsar nu antalet besökare till skolan till ett absolut minimum.
 • Om man som anställd eller elev har varit i direktkontakt med någon som konstaterats smittad av Coronaviruset uppmanas man att stanna hemma i självkarantän i minst 14 dagar, oavsett om man har symtom eller inte.
 • Den som är “vanligt” sjuk uppmanas, precis som vanligt, att stanna hemma från skola och arbete.

Utöver detta ställer vi in skolans aulasamlingar och andra större samlingar. Alla studiebesök är inställda, samt flertalet evenemang och samtliga skolresor, bland annat den närmaste NECIS-turneringen.

Vill du besöka skolan?
Om du just nu måste besöka skolan uppmanas du att skriva under ett intyg på att du inte befinner dig i riskzonen för en COVID-19 infektion. Personer som inte kan intyga detta ombeds att boka om eller avvakta med sitt besök på skolan. Intyget finns tillgängligt både i skolans reception och kan mejlas i förväg vid önskemål.

Allt arbete med att hantera situationen kring Corona är självfallet mycket frustrerande. Vi beklagar eventuella bekymmer som detta kan orsaka, och vi är mycket tacksamma för er förståelse.

Ytterligare information finns att hitta för elever och föräldrar i skolans interna kanal Schoolsoft.

Åtgärder med anledning av Coronaviruset

2020-02-28  På SSHL följer vi de råd som BSA (Boarding Schools’ Association) rekommenderar när det gäller Coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken som mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige. Som internatskola väljer vi dock att vidta extra försiktighetsåtgärder:

 • Vi har hittills avrått våra elever från resor till Kina samt andra områden där myndigheterna bedömer risken att bli exponerad för Coronaviruset som hög.
 • Med anledning av virusets fortsatta utbredning uppmanar vi nu också elever som har vistats i Iran, Sydkorea, norra Italien eller på Teneriffa under sportlovet att stanna hemma från skolan de kommande veckorna.
 • Från och med måndagen den 2 mars tar skolan inte heller emot besökare som nyligen vistats i dessa områden.

Vi ber alla skolans elever som har rest till/från, eller har varit i direktkontakt med någon från ett smittat område att kontakta oss omedelbart via info@sshl.se.

Vi bevakar utvecklingen aktivt och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge.

Ytterligare information och svar på vanliga frågor finns att hitta för elever och föräldrar på skolans interna infoplats Schoolsoft.

Samtliga elever och personal uppmanas att vara uppmärksamma på symtom som hosta, feber och andningssvårigheter. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och Vårdguiden vid behov kontaktas via telefon.

När måste jag stanna hemma och kontakta vården?

Som dagelev boendes i Sverige uppmanar vi dig att precis som vanligt stanna hemma om du har feber, hosta eller andra sjukdomsbesvär.

Om du är sjuk och något av följande stämmer in på dig, ska du även ringa Vårdguiden på telefon 1177:

 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Iran, Sydkorea, norra Italien eller annat område med konstaterad smitta.
 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av Coronaviruset.