Svenska stiftelser och fonder

Stipendier från svenska stiftelser och fonder

För internatelever vid SSHL finns möjlighet att ansöka om följande stipendier för att täcka en del av internatavgiften:

Stipendier från svenska stiftelser och fonder

SSHL:s stipendiekommittéer sammanträder i månadsskiftet maj/juni varje år gällande stipendiemedel från följande stiftelser och fonder:

 • Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
 • Oscar Ekmans Minnesfond
 • Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet
 • Oscar och Maria Ekmans Donationsfond
 • Stiftelsen Harry Cullbergs Fond (avser i första hand barn till f.d. elever vid Sigtunaskolan)

Endast en stipendieansökan ska fyllas i och lämnas in för samtliga, ovanstående fonder.

 • För ansökan, använd formuläret i länken nedan (pdf).
 • Ansökan som inte är komplett enligt instruktionerna nedan kommer inte att behandlas.

Sista ansökningsdatum: 30 april. Ansökan skickas till scholarship@sshl.se.

Kontaktperson för stipendieärenden vid SSHL kan nås på +46859257100 (växel) eller scholarship@sshl.se.

Förutsättningar och ansökan

För att erhålla stipendier från ovanstående fonder gäller följande allmänna förutsättningar:

 • Svensk medborgare
 • Gott uppförande och god ordning
 • Förutsättningar att väl tillgodogöra sig undervisningen
 • Aktivt deltagande i av skolan ordnade arrangemang och vilja att bidra på ett positivt sätt till samvaron på skolan
 • Kompletta ansökningshandlingar enligt p. 2 nedan
 • Dokumenterat behov av ekonomiskt stöd
 • Dessa stipendier söks läsårsvis, men utdelas terminsvis. Ansökan måste förnyas inför varje läsår.

Till ansökan bifogas:

 • Foto
 • Vid ansökan om stipendium för första gången skall eleven själv lämna en skriftlig personlig beskrivning på temat ”Vad kan jag bidra med till elevmiljön på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket” som bilaga till stipendieansökan.
 • Vid ansökan om fortsatt stipendium ska eleven lämna en skriftlig beskrivning om vad eleven tillfört skolan under läsåret.
 • Personligt brev från föräldrar som motiverar varför stipendium söks.
 • Underlag som styrker inkomstförhållande och förmögenhetsuppgifter för de två senaste åren. Behovet av ekonomiskt stöd ska styrkas med t.ex. svensk självdeklaration eller annan motsvarande handling. Eventuellt ekonomiskt stöd till eleverna från företag/arbetsgivare ska redovisas och kommer att vägas in i stipendienämndens beslut.
 • Senast erhållna skolbetyg/omdöme från senaste skolan.
 • Omdöme från nuvarande mentor på skolan.
 • Eventuellt omdöme från annan person t ex ledare i förening.
 • Omdöme från hemförälder vid nuvarande eller tidigare internatboende för internatelev.

Ansökan som inte är komplett enligt ovan kommer inte att behandlas.

Kontakt

Kontaktperson för stipendieärenden vid SSHL kan nås på +46859257100 (växel) eller scholarship@sshl.se.