Regler och policies

Värdegrund och trivselregler

Värdegrund och trivselregler.

Likabehandlingsplan och Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel-policy.

SSHL skolpolicies (Eng)
– för inkludering, språk, bedömningar, akademisk integritet och antagning

Förhållningssätt på SSHL

SSHL är en internationell mötesplats för elever från Sverige och hela världen.

En av grundstenarna på SSHL är respekten för alla människor. Alla är lika mycket värda och har samma rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder eller för den delen elevhemstillhörighet.

Vår skola ska vara en trygg och positiv miljö att studera, arbeta och bo i. Därför är det självklart att vi med stor kraft tar avstånd från alla former av kränkande behandling.

Om vi märker att en elev blir eller har blivit kränkt agerar vi efter vår Likabehandlingsplan.

Det råder nolltolerans på SSHL mot alla former av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. Detta regleras även i skollagen kapitel 6 “Åtgärder mot kränkande behandling”. Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet.

SSHL:s grundläggande regler

Undervisning

För att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av sin skoltid är det viktigt att alla visar respekt för varandra.

SSHL strävar efter att erbjuda en undervisning med hög kvalitet. Vårt mål är att alla elever ska uppnå sin fulla potential. I skolan möts vuxna och elever varje dag. Det är viktigt att elever, vuxna och även besökare visar hänsyn.

Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

SSHL är en tobaks-, alkohol-, och drogfri skola. Våra regler gäller all verksamhet som sker i skolans regi. Vi arbetar aktivt med såväl förebyggande, främjande och åtgärdande insatser där både elever och personal deltar, i enlighet med skolans Alkohol, narkotika, doping, tobak och spelpolicy.

Påföljder och konsekvenser

När det gäller påföljder som är relaterade till undervisningen följer vi skollagen.

När vi behöver tillrättavisa andra beteenden och handlingar som strider mot vår värdegrund tillämpar vi samtal, varning och avstängning. Särskilt allvarliga brott mot reglerna kan leda till att SSHL säger upp en elevs avtal för internatet.

Vissa förseelser ser skolan på med större allvar och det gäller framför allt om man uppträtt drog- eller alkoholpåverkad, använt tobak, fuskat eller visat dåligt kamratskap. Som en första åtgärd kontaktas föräldrarna. Nästa steg är en skriftlig varning som kan utmynna i att eleven blir avstängd under en period.

En elev som brutit mot skolans regler får inte sitta kvar i elevföreningens styrelse eller kandidera till en post som förtroendevald. Eleven kan heller inte representera skolan i olika sammanhang under de närmsta fyra skolmånaderna från det datum incidenten inträffat.

En elev som nyttjar narkotika eller dopingpreparat, andras läkemedel eller gör sig skyldig till någon annan grov förseelse riskerar att bli avstängd från SSHL och internatet under utredningen, för att säkerställa andra elevers trygghet och studiero.

Skolan anmäler sådant som bryter mot svensk lag till polisen och/eller till de sociala myndigheterna.